img img img img
IStock
mockup

บัญชีคู่ เกณฑ์คงค้าง

เอกสารตามประเภทบัญชีและรหัสบัญชี (ผังบัญชี)

บันทึกบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน) วิธีบันทึกตามหลักนโยบายบัญชี

บันทึกบัญชีวัสดุคงเหลือใช้วิธีตรวจนับเมื่อสิ้นงวด

บันทึกทรัพย์สิน

การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

บันทึกสมุดเงินสดย่อย, สมุดเงินฝากธนาคาร และเงินฝากกองคลัง

บันทึกบัญชีแยกประเภท

บันทึกทะเบียนคุมวัสดุ

บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน

บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้

บันทึกทะเบียนคุมเจ้าหนี้

บันทึกทะเบียนคุมเดินสะพัด

ติดต่อเรายังไง?

ติดต่อเราได้ที่เบอร์โทร 082-9809952 หรือ 062-9946994 Email: igroupall@gmail.com

                                         

Get To Know Us